POLITYKA PRYWATNOŚCI | RODO

Niniejsza informacja określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Strony internetowej https://www.adex.tychy.pl/ oraz ochrony prywatności Użytkowników wyżej wymienionej Strony internetowej.
Definicje zwrotów używanych w niniejszym dokumencie:
Administrator (lub „Administrator danych”) – Administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie danych osobowych;
Strona – strona internetowa prowadzony pod domeną/adresem www.adex.tychy.pl;
Regulamin – Regulamin z dnia 03.04.2017 zamieszczony pod adresem
https://www.adex.tychy.pl/sklep2/pl/content/3-regulamin-sklepu
Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
Polityka prywatności – niniejszy dokument określający zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Strony https://www.adex.tychy.pl/ oraz ochrony prywatności osób odwiedzających Stronę oraz zawierający informacje o tzw. plikach cookies.


Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych


Administratorem danych jest ADEX-Grylewicz spółka jawna z siedzibą w Tychach 43-100 przy ul. Towarowej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040690, NIP: 6461004335 oraz REGON: 272324281

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem Strony i zamieszczonych na niej adresów poczty elektronicznej (email) przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiory zgromadzonych danych osobowych Użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z w/w. przepisami.

Administrator danych przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszej Polityce prywatności zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały Administratorowi udostępnione przez Użytkownika. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu udzielenia informacji o oferowanych przez niego produktach oraz nawiązania ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży oferowanych przez niego produktów. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w wyżej wymienionych celach. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) ( dalej „u.ś.d.e.”) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) ( dalej „u.d.o.”).

Administrator informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm), Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

  • uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia Administratora, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,
  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Administrator jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  • uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 u.o.d.,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  • wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 u.o.d., pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 u.o.d., gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
  • wniesienia do Administratora żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 u.o.d. rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 u.o.d. ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator jest zobowiązany i uprawniony do udostępniania informacji o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


Pliki cookies na Stronie


W związku z świadczenie usług internetowych oraz prowadzeniem Strony, Administrator stosuje tzw. cookies, które to stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu. 


Ochrona danych osobowych w Adex-Grylewicz Spółka Jawna


Administratorem danych osobowych jest Adex-Grylewicz Sp.J., ul. Towarowa 23, 43-100 TYCHY, NIP: 646-10-04-335, REGON: 272324281, KRS: 0000040690.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem pisząc wiadomość e-mail na adres: rodo@adex.tychy.pl.

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu i w zakresie niezbędnym dla przedstawienia oferty, nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy oraz jej realizacji i rozliczenia. W tym celu Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, adresy: zamieszkania, korespondencyjne, inwestycji, adresy e-mail, telefony, ewentualnie inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zapewnienia kompleksowej obsługi handlowej tj. kontaktu z klientem, przesyłania ofert handlowych, realizacji zamówień, obsługi posprzedażowej

b) wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz obsługi księgowej

c) działania marketingu bezpośredniego

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, aktualizacji, przenoszenia, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia.

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania umowy i jej rozliczenia oraz do upływu okresu gwarancyjnego, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać ich dalej przetwarzać.

Państwa dane mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa oraz ewentualnie podwykonawcom – w takim wypadku zostaną Państwo o tej okoliczności poinformowani, chyba, że przepisy zabraniają przekazania tej informacji.


Adres korespondencyjny:

Adex-Grylewicz Sp.J.

ul. Towarowa 23

Tychy 43-100

e-mail: rodo@adex.tychy.plGo to top